Ochrana osobných údajov

Súhlas s používaním a spracovaním osobných údajov

Spoločnosť WayUP Trading Slovakia, s.r.o. (ďalej len „WayUP“) poskytuje vzdelávacie služby prostredníctvom vzdelávacích programov a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby. WayUP zhromažďuje a spracúva osobné údaje najviac v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo, za účelom ďalej špecifikovanom v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. WayUP získava uvedené osobné údaje prostredníctvom formulárov “Prihlásiť sa na kurz” alebo iným spôsobom uvedeným na webovej stránke www.wayuptrading.sk (ďalej len „Stránka“). WayUP vykonáva akékoľvek zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov striktne v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Používateľ Stránky (ďalej len “Poskytovateľ údajov”) udeľuje WayUP súhlas s používaním a spracovaním ním poskytnutých osobných údajov prostredníctvom Stránky (ďalej len “Osobné údaje”) podľa podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na dobu 2 rokov. Osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice na miesta, kde sa nachádzajú počítačové servery podporujúce Stránku (vrátane, ale nie výlučne, prenosov z týchto miest späť do krajiny registrácie Poskytovateľa údajov) za účelom prevádzkovania a rozvíjania Stránky, vrátane prenosov k subdodávateľom alebo zástupcom WayUP, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s prevádzkou Stránky alebo úlohy za účelom spracovania a/alebo uchovávania Osobných údajov v príslušných databázach. Účel spracúvania Osobných údajov je podmienený obsahom služby poskytovanej WayUP prostredníctvom Stránky, ktorú sa Poskytovateľ údajov rozhodne využiť. WayUP získava vyššie uvedeným spôsobom Osobné údaje na účel informovania Poskytovateľa údajov o svojich aktivitách, ponukách a o iných informáciach za účelom zodpovedania otázok, či pripomienok Poskytovateľa údajov. Osobné údaje využije WayUP v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na otázky Poskytovateľa údajov, alebo na to, aby Poskytovateľa údajov bolo možné kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať ho tak o svojich aktivitách, novinkách a ponukách a o iných informáciach. V zmysle § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov má Poskytovateľ údajov právo na základe písomnej žiadosti od WayUP vyžadovať : a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, f) likvidáciu Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, g) blokovanie Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.   WayUP z vlastnej vôle alebo na žiadosť Poskytovateľa údajov doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne Osobné údaje získané prostredníctvom Stránky. Upozornenie Osoba mladšia ako 18 rokov, resp. mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v krajine používateľa Stránky, nesmie zasielať WayUP žiadne informácie. V prípade, že používateľ Stránky je mladší ako 18 rokov a/alebo je neplnoletý, bude na používanie Stránky resp. na realizáciu akýchkoľvek právnych úkonov prostredníctvom Stránky potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo zákonného (ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, keď takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené. WayUP môže tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť alebo upraviť a zamedziť prístup na Stránku alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. WayUP môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne služby, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a osobných údajov)